Miljöpolicy

Ingår i Livrustning AB:s systematiska arbetsmiljöarbete

Målet med miljöarbetet

Det övergripande målet med miljöarbetet är att främja god hälsa och verka för en hälsosam miljö.

Genomförande

Miljölagstiftningen, Miljöbalken 2 kapitel om allmänna hänsynsregler, utgör grunden i arbetet. Vi ska förebygga föroreningar, hushålla med råvaror och minimera användning av energi och vatten i enlighet med Miljöbalkens Försiktighetsprincip 3§, Kretsloppsprincipen 5§ och Produktvalsregeln 6§. Exempel på miljöåtgärder: Utrustning som t.ex.  hjärtstartare levereras direkt från generalagenten så att fraktens miljöpåverkan minskas. Vi ska fortlöpande utveckla miljökompetensen hos alla anställda och underkonsulter.

Livrustning AB och Hjärtstartarbutiken.com har skriftliga rutiner angående:

  • Inköp och produktval
  • Hantering av smittförande avfall/gods
  • Användning av kemiska produkter

Klimatpakten - Stockholms stad

Klimatpakten för ett fossiltfritt Stockholm 2040!

Information om Klimatpakten


Dokumentation

Rutiner och arbetsmaterial för Livrustnings miljöarbete finns.

Ansvar

VD på Livrustning AB